Newsletter Niebieski.net:
- porady biznesowe
- bezpieczeństwo w Sieci
- promocje
Zapisz się >>>

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy obsługujący serwis internetowy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Suport Mirosław Kryska, ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów, NIP: 628-100-79-41, Regon: 276164176

Respektujemy przyjęte prawo dotyczące zasad ochrony danych osobowych. Posiadamy zgłoszone zbiory danych osobowych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – jednostce nadzorującej przestrzeganie właściwego przetwarzania danych osobowych. Zbiory zostały wpisane do rejestru pod nr

015009/2011/113868, 015010/2011/112696, 015011/2011/113022

Zakres zbierania danych

Administrator danych zbiera dane Użytkowników korzystających z Serwisu, którzy wyrażają chęć nawiązania współpracy z Administratorem danych, w szczególności zapewniających kontakt pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem danych.

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie Serwisu wykorzystywane będą przez Administratora danych wyłącznie w celu nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem danych.

W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Administratora danych informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Administratora danych bezpłatnego biuletynu zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

Administrator danych, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

Prawo dostępu

Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Administrator danych zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora danych lub skorzystanie z funkcji czy mechanizmów udostępnionych przez Serwis.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem danych.

Gromadzenie danych

Dane gromadzone w dziennikach logów naszych serwisów internetowych służą wyłącznie do administrowania nimi. Dostęp do tych danych mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych, nie udostępniamy ich osobom trzecim. Tak jak większość serwisów WWW przechowujemy zapytania http kierowane do naszych serwerów. Znane są nam takie dane jak:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta -identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje obłędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) -w przypadku gdy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.

W celach analizy jakości naszego serwisu korzystamy z usługi Google Analytics, który poprzez pliki cookies zbiera powyższe dane.

Danych nie kojarzymy z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla podwyższenia jakości naszych serwisów analiza powyższych danych ma na celu określenie jakie strony są najczęściej oglądane, dostosowanie stron do przeglądarek WWW, sprawdzenie czy struktura stron nie zawiera błędów.

Zgromadzone logi przechowywane są przez czas nieokreślony, mają one charakter pomocniczy przy tworzeniu i administrowaniu serwisów internetowych. Statystyki nie zawierają żadnych danych mogących identyfikację osoby przeglądającą strony naszych serwisów

Mechanizmy cookies na stronach serwisów

Mechanizmy cookies wykorzystywane na naszych stronach nie zawierają danych osobowych identyfikujących użytkownika, ani nie mają na celu śledzenia jego zachowań i nawigacji. Dla poszczególnych naszych serwisów internetowych wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Nazwa cookies

Rodzaj

Cel i przechowywanie

Pliki cookies wykorzystywane przez usługę Google Analytics

sesyjne

Analiza statystyczna serwisu pod kątem podniesienia jakości oraz zwiększenia jego popularności oraz poprawienia jego funkcjonalności. Czas przechowywania nieokreślony.

Pliki cookies wykorzystywane przez program partnerski

referencyjne

Plik wykorzystywany w celu przypisanie prowizji partnerowi uczestniczącemu w programie partnerskim w momencie wykupienia usługi promowanej przez partnera. Czas przechowywania to 365 dni.

Pliki cookies wykorzystywane z funkcjonalnością serwisu

sesyjne

Pliki wykorzystywane podczas logowania się do panelu administracyjnego użytkowników serwisu, związane z zamawianiem produktów/usług (koszyk zakupowy), wypełnianiem formularzy zamówienia oraz formularza kontaktowego na stronie.


Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Odnośniki do innych stron

Na naszych stronach internetowych są zamieszczone odnośniki – linki do innych stron. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania i postępowania w ochronie prywatności na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności po przejściu na te strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie stron internetowych, których właścicielem jest Suport Mirosław Kryska.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych niż świadczonych przez Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.