Newsletter Niebieski.net:
- porady biznesowe
- bezpieczeństwo w Sieci
- promocje
Zapisz się >>>
Strona główna / Pomoc/Treść / about us

Definicje:

1. Operator - Mirosław Kryska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kryska Mirosław SUPORT, ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów, posługujący się numerem NIP: 6281007941 oraz REGON: 276164176,

2. Usługobiorca – Użytkownik wykupujący usługę u Usługodawcy (czy nie powinno być Operatora?),

3. Dokument SLA - dokument "Gwarancja jakości usług (SLA)", który określa m.in. zobowiązania Operatora w zakresie norm jakości Usług hostingowych świadczonych przez Operatora,

4. Mailing Zapytanie – Usługa polegająca na udostępnieniu serwera w celu prowadzenia wysyłki mailingu do baz adresów niepotwierdzonych,

5. Bazy danych adresów e-mail – będące w posiadaniu Usługobiorcy dane klientów w postaci adresów e-mail,

6. Adresy niepotwierdzone – Bazy adresów od których Usługobiorca nie uzyskał zgody na wysyłkę mailingu lub nie posiada pisemnej zgody do ich wykorzystania,

7. Adresy chronione – adresy e-mail osób, firm oraz organizacji, które zgłaszały nam lub naszym partnerom, że nie życzą sobie żadnych zapytań.

8. Anomail – program do wysyłki mailingu https://anomail.pl,

9. Serwer mailingowy – wirtualny serwer do świadczenia usługi Mailing Zapytanie,

10. Systemy monitoringu – narzędzia Operatora do wychwytywania incydentów i anomaili na kontach użytkowników,

11. Zgłoszenia spamu – Zgłoszenia od użytkowników, do których dotarła niechciana korespondencja, a także od instytucji zajmujących się wychwytywaniem niechcianych treści,

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze warunki świadczenia usługi Mailing Zapytanie są uzupełnieniem Regulaminu świadczenia usług hostingowych przez Operatora w zakresie usługi Mailing Zapytanie.

2. Usługobiorca zobowiązuje się korzystania z usługi Mailing Zapytanie w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności ich dóbr osobistych oraz praw autorskich),

3. Usługobiorca zobowiązuje się do reagowania na polecenia ze strony Operatora bez zbędnej zwłoki, tj. nie później niż w czasie 24h od przekazania informacji.

4. Operator zobowiązuje się do świadczenia usługi Mailing Zapytanie na poziomie określonym w Dokumencie SLA.

§2 Warunki wysyłki mailingu za pomocą programu Anomail na serwerach Niebieski.net

1. Warunkiem korzystania z usługi Mailingu Zapytanie jest przez wdrożenie przez Usługobiorcę ochrony antyspamowej w programie Anomail i przesłanie potwierdzenia wdrożenia do Operatora.

2. Przed każdorazową wysyłką Usługobiorca zobowiązuję się przefiltrować bazy danych adresów e-mail za pomocą funkcji modułu wysyłkowego Anomail Brak zgód, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości e-mail na adresy chronione.

3. W przypadku otrzymania przez Operatora Zgłoszenia spamu zobowiązuje się on do przekazania Usługobiorcy adresu e-mail, który nie wyraził zgody na wysyłkę wiadomości.

4. Usługobiorca po otrzymaniu od Operatora Zgłoszenia spamu, zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia go ze swojej bazy danych adresów e-mail.

5.Zabroniona jest tzw. Wysyłka w paczkach z programu Anomail - jednocześnie do serwera może być przesyłane tylko jedno zapytanie.

6. W przypadku niespełnienia warunków z §2 pkt 1-5 Umowy ma zastosowanie §3 Umowy.

§3 Sankcje za łamanie warunków wysyłki mailingów

1. W przypadku pierwszego wysłania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail na adresy chronione i otrzymaniu przez Operatora Zgłoszenia spamu, Operator poinformuje Usługobiorcę o Zgłoszeniu Spamu jednocześnie blokując domenę z której wysłana została wiadomości e-mail na adresy chronione. Blokada będzie trwała do momentu potwierdzeniu przez Usługobiorcę wdrożenia ochrony antyspamowej w programie Anomail oraz przesłaniu zrzutu ekranu z aktualnej bazy do Operatora, nie dłużej jednak niż 30 dni.

2. Po upływie 30 dni bez potwierdzeniu przez Usługobiorcę wdrożenia ochrony antyspamowej w programie Anomail oraz przesłaniu zrzutu ekranu z aktualnej bazy do Operatora, Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usług hostingowych, tj. na podstawie § 16 pkt 7 Regulaminu.

3. W przypadku drugiego wysłania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail na adresy chronione i otrzymaniu przez Operatora Zgłoszenia spamu, Operator poinformuje Usługobiorcę o Zgłoszeniu Spamu, zablokuje domenę, z której została została wysłana wiadomość e-mail na adresy chronione oraz obciąży Usługobiorcę fakturą VAT obejmującą kwotę 45,00 zł netto za obróbkę każdego zgłoszenia spamu. Blokada będzie trwała do momentu potwierdzeniu przez Usługobiorcę wdrożenia ochrony antyspamowej w programie Anomail, przesłaniu zrzutu ekranu z aktualnej bazy do Operatora oraz opłacenia faktury VAT dot. usługi obróbki spamu, nie dłużej jednak niż 15 dni.

4. Po upływie 15 dni bez potwierdzenia przez Usługobiorcę wdrożenia ochrony antyspamowej w programie Anomail, przesłania zrzutu ekranu z aktualnej bazy do Operatora czy opłacenia opłacenia faktury VAT dot. usługi obróbki spamu, Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usług hostingowych, tj. na podstawie § 16 pkt 7 Regulaminu.

5. W przypadku przesłania przez Usługobiorcę Operatorowi wymaganych potwierdzeń określonych w § 3 ust. 1 oraz 3 niniejszych warunków świadczenia usługi Mailing Zapytanie, domena zostanie odblokowana w ciągu jednego dnia roboczego – 24h, od dnia przesłania.

6. W przypadku kolejnego wysłania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail na adresy chronione i otrzymaniu przez Operatora Zgłoszenia spamu, Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usług hostingowych, tj. na podstawie § 16 pkt 7 Regulaminu, bez wcześniejszej blokady domeny.

7. Jeżeli systemy monitoringu wykryją wysyłkę mailingu na adresy chronione, bez otrzymaniu przez Operatora Zgłoszenia spamu, Operator zastrzega sobie możliwość zastosowania sankcji zgodnie z § 3 pkt 1 - 3 niniejszych warunków świadczenia usługi Mailing Zapytanie z jednoczesnym poinformowaniem o tym Usługobiorcy, jednakże bez naliczenia Usługobiorcy opłaty za obróbkę zgłoszeń spamu.

8. W przypadku pierwszego wykrycia przez system monitoringu tzw. wysyłki w paczkach, Operator zablokuje domenę Usługobiorcy do czasu wyjaśnienia w/w incydentu, jednakże nie dłużej niż na 30 dni.

9. W przypadku kolejnego wykrycia przez system monitoringu tzw. wysyłki w paczkach, Operator zastrzega sobie prawo zastosowania § 3 pkt 3 niniejszych warunków świadczenia usługi Mailing Zapytanie.

Formularz kontaktowy

*Suport Mirosław Kryska przetwarza podane w formularzu dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

* Pola wymagane.


Właścicielem serwisu i marki Niebieski.net jest Suport Mirosław Kryska.Suport Mirosław Kryska
ul. Trzebińska 40
32-500 Chrzanów

NIP: 628-100-79-41
Regon: 276164176

Rachunek bankowy:
34 1140 2004 0000 3102 4903 5271
BRE BANK SA Wydz.Bankowości ElektronicznejAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. [removed] [removed]


I. Definicje

Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Dokumentu SLA.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.

Umowa - umowa o świadczenie usług hostingowych, której składnikami są Regulamin Dokument SLA.

Regulamin - "Regulamin świadczenia Usług Hostingowych" udostępniany na stronach internetowych Operatora.

Dokument SLA - niniejsza "Gwarancja Jakości Usług" (ang. SLA -Service Level Agreement).

Sieć - wszystkie urządzenia oraz cała infrastruktura sieciowa, które są udostępniane przez Operatora na rzecz Klienta w ramach zawartej Umowy.

Platforma wirtualna - usługa posiadająca własny nr IP i niezależny system zarządzania platformą, umożliwiająca konfigurację usług hostingowych.

Usługa hostingu dedykowanego lub usługa kolokacji - wpięcie sprzętu komputerowego do Sieci Operatora

Usługi hostingowe - pakiet usług wyspecyfikowanych w ofercie Operatora, który został zakupiony przez Klienta.

Awaria - brak widzialności Usług hostingowych poza Siecią przez czas dłuższy niż 15 minut.

Przerwa techniczna - związany z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, zaplanowany i zapowiedziany przez Operatora, z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem brak widzialności Usług hostingowych poza Siecią.

Problem - zgłoszony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej problem lub zapytanie Klienta, które dotyczy funkcjonowania Sieci lub Usług hostingowych.


II. Monitorowanie działania poszczególnych Usług hostingowych

Widzialność poszczególnych Usług hostingowych dla każdej z platform jest sprawdzana w odstępach 5 minutowych przez 24 godziny na dobę. Dyżurujący administrator jest natychmiast powiadamiany o każdej przerwie za pośrednictwem systemu automatycznie wysyłanych wiadomości e-mail i sms.

Monitorowanie działania Usług hostingowych ma na celu zapewnienie natychmiastowej reakcji administratora na niepożądane zmiany oraz usunięcie Awarii zanim zostanie ona zgłoszona przez Klienta. W przypadkach powzięcia wiadomości o Awarii Klient zgłasza Awarię Operatorowi.


III. Zgłoszenie Awarii lub Problemu

Zgłoszenie Awarii lub Problemu powinno zawierać co najmniej:

a. numer IP platformy

b. rodzaj usługi hostingowej, której dotyczy zgłoszenie

c. czas powzięcia wiadomości o Awarii lub opis Problemu

d. imię i nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mail osoby zgłaszającej

Wskazanie w zgłoszeniu wszystkich wyżej wymienionych informacji ułatwi znalezienie przyczyny i sprawne usunięcie Awarii oraz umożliwi szybkie powiadomienie osoby zgłaszającej o przyczynach Awarii i aktualnym stanie prac.


IV. Czas reakcji

Operator zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania Awarii powstałych po stronie Operatora.

Czas reakcji na zgłoszenie oznacza maksymalny okres czasu, który może upłynąć:

-od momentu zauważenia przez dyżurującego administratora Operatora lub otrzymania zgłoszenia Awarii od Klienta do całkowitego usunięcia Awarii

albo

-od momentu zgłoszenia Problemu przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej do czasu udzielenia odpowiedzi przez dyżurującego administratora Operatora.

W większości przypadków rzeczywisty czas reakcji Operatora nie powinien przekraczać 30 minut.


Czas zgłoszenia Awarii:

Czas reakcji:

od Poniedziałku, godz. 7.00 do Soboty, godz. 15.00 2 godziny

od Soboty, godz. 15.00 do Poniedziałku, godz. 7.00 4 godziny

Niedziele i inne dni uznane ustawowo za dni wolne od pracy w RP: 4 godziny

Czas zgłoszenia Problemu:

od Poniedziałku, godz. 7.00 do Soboty, godz. 15.00 2 godzin

od Soboty, godz. 15.00 do Poniedziałku, godz. 7.00 4 godzin

Niedziele i inne dni uznane ustawowo za dni wolne od pracy w RP: 4 godzin


V. Awarie

W ramach Dokumentu SLA Operator gwarantuje, że czas trwania Awarii po stronie Sieci w czasie roku kalendarzowego nie będzie dłuższy niż:

Łączny czas trwania Awarii [w godzinach]: 72 godziny

Łączny czas trwania Awarii [w procentach]: 0,8 %


VI. Przerwy techniczne

1.Operator poinformuje Klienta o terminach planowanych Przerw technicznych w świadczeniu Usług hostingowych z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem.

2.Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej i utrzymania serwera mogą być wykonywane przez Operatora odpłatnie. Operator ma prawo do odmowy wykonania czynności, o której mowa w zdaniu poprzednim bez podania przyczyn.

Uwaga: Typowa pomoc techniczna to m.in. udzielanie informacji na temat działania oprogramowania Webas, Webmail, przygotowywanie backupu i przywracanie danych z backupu, aktualizacja oprogramowania instalowanego przez Operatora, całodobowy nadzór techniczny nad serwerem (w tym wymiana podzespołów).

W ramach Dokumentu SLA Operator gwarantuje, że czas trwania Przerw technicznych po stronie Sieci w czasie roku kalendarzowego nie będzie dłuższy niż:

Łączny czas trwania Przerw technicznych [w godzinach]: 72 godziny

Czas trwania jednorazowej Przerwy technicznej [w godzinach]: 6 godzin

Braku widzialności usług hostingowych poza Siecią związanego z przerwą techniczną nie wlicza się do okresów, o których mowa w punkcie IV.


VII. Wyjątki

1.Zastosowanie Dokumentu SLA jest wyłączone w przypadku:

a. wystąpienia Awarii w wyniku działania siły wyższej,

b. wystąpienia przerwy w pracy Sieci w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi lub mającymi na celu rozbudowę Sieci - pod warunkiem powiadomienia Klientów z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem,

c. wystąpienia awarii lub przerwy w pracy urządzeń niebędących częścią Sieci, które są niezbędne dla świadczenia Usług hostingowych,

d. wystąpienia Awarii której przyczyną jest samodzielne modyfikowanie składników systemu przez Klienta lub osoby trzecie, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

2.Dokument SLA nie obejmuje Awarii komponentów systemu nie wchodzących w skład oprogramowania udostępnianego przez Operatora w związku ze świadczeniem Usług hostingowych.

3.W przypadku wystąpienia sytuacji o których mowa w pkt. 1a. oraz 1c., Operator jest zobowiązany na pisemne żądanie Klienta odpowiednio udokumentować zdarzenie.


VIII. Gwarancja dostępności usług

Dostępność usług oznacza "widzialność" poszczególnych Usług hostingowych na pierwszym routerze poza Siecią. Gwarancja dostępności usług dotyczy wszystkich urządzeń wchodzących w skład Sieci.

W ramach Dokumentu SLA Operator gwarantuje "widzialność" poszczególnych Usług hostingowych na następującym poziomie w czasie każdego miesiąca kalendarzowego:

Gwarantowany czas dostępności [w procentach]: 99,2 % czasu w miesiącu

Dopuszczalny czas niedostępności [w minutach]: 345 minut w miesiącu


IX. Rekompensaty

W przypadku niedotrzymania przez Operatora gwarancji Dostępności usług (pkt.VIII. Dokumentu SLA) Klientowi przysługuje rekompensata w postaci obniżenia Opłaty abonamentowej w Okresie abonamentowym przypadającym bezpośrednio -po okresie, w którym wystąpiło niedotrzymanie warunków gwarancji dostępności usług, będące podstawą do rekompensaty. Za każde rozpoczęte 24 godziny niedostępności Usług hostingowych powyżej poziomu niedostępności określonego w pkt. VIII. Dokumentu SLA Klientowi przysługuje rekompensata w wysokości:

(1 / ilość dni w Okresie abonamentowym) * Opłata abonamentowa

Udzielenie rekompensaty o której mowa powyżej nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego opłacania Opłat abonamentowych. Maksymalna wysokość rekompensaty nie może wynieść więcej niż wysokość Opłaty abonamentowej (z uwzględnieniem wszelkich rabatów) za okres za który przysługuje rekompensata.


Zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez NASK

I. Postanowienia ogólne:

1. Podstawą korzystania z usług Suport zwanego dalej Usługodawcą lub Operatorem jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu świadczenia Usług. Regulamin ten wraz dodatkowymi załącznikami ma moc umowy i zawiera zasady współpracy pomiędzy Usługobiorcą (osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej), a Suport oraz określa zakres odpowiedzialności, prawa i obowiązki wyżej wymienionych podmiotów.

2. Zgłoszenie domeny do rejestracji u operatora jest równoznaczne z zawarciem umowy i z akceptacją niniejszego regulaminu bez względu na to czy odbyło się ono poprzez interfejs na stronie internetowej usługodawcy czy w inny udokumentowany sposób. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkie podmioty korzystające z usług Suport niezależnie od tego czy korzystają oni z usług operatora bezpośrednio czy też przez podmioty współpracujące.

3. Wszystkie podmioty świadczące własne usługi internetowe na bazie infrastruktury Suport zobowiązuje się do poinformowania wszystkich Klientów korzystających z tych usług o warunkach korzystania z nich.

4. Na życzenie Usługobiorcy może zostać sporządzona i podpisana umowa, której nieodłączną częścią będzie niniejszy regulamin.

5. Suport zapewnia, że działa i świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem.

6. Usługodawca może przechowywać oraz przetwarzać następujące dane osobowe Klienta oraz Abonenta niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy współpracy, które Abonent / Klient zobowiązuje się podać zgodnie z prawdą:
- nazwisko i imiona usługobiorcy lub pełną nazwę w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
- numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych
- numer identyfikacyjny NIP w przypadku osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
- adres zameldowania lub adres prowadzenia działalności
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania lub prowadzenia działalności
- dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy
- adresy elektroniczne Usługobiorcy
- imię i nazwisko przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
- numer telefonu osoby fizycznej lub przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Zarówno Klient jak i Abonent ma prawo wglądu i zmiany wszystkich w/w danych oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach służących wykonaniu jak i rozliczeniu usługi. Jednocześnie zobowiązuje się Klienta do zapewniania abonentowi takiej możliwości.
Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Klienta/Abonenta.

7. Suport na podstawie obowiązujących umów ma prawo przekazać dane poniżej wymienionym podmiotem w celu wykonania usługi:
- DomainMaker Sp. z o.o., 85-022 Bydgoszcz, ul. Gdańska 107, dane dotyczące zarówno domen w strefie .pl jak i globalnych
- NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa), dane dotyczące wyłącznie domen w strefie .pl
- Onlinenic (OnlineNIC INC, 36 Newell St., San Francisco, CA 94133, USA), dane dotyczące wyłącznie domen globalnych
Klient składając wniosek o rejestrację domeny dla abonenta oświadcza, że przekazał informacje o przechowywanych danych przez Suport oraz prawie Klienta do wglądu oraz ich zmiany. Suport zobowiązuje się jednocześnie do poufności podanych przez Abonenta danych.

8. Opis użytych w regulaminie pojęć:
a) domena internetowa - ciąg znaków dostępnych do rejestracji w ramach usług świadczonych przez danego rejestratora z rozszerzeniem przez niego udostępnianym.
b) rejestrator - podmiot odpowiedzialny za rejestrację domen, zarządzający plikiem strefy dla niej (np. NASK, Internic).
c) NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, rejestrator domen w strefie .pl (.pl, domeny funkcjonalne np.com.pl, domeny regionalne np.waw.pl)
d) Onlinenic - rejestrator domen globalnych (.com, .net, .org, .info, .biz)
e) Key-Systems GmbH - rejestrator domen globalnych (.com, .net, .org, .info, .biz) oraz krajowych (.ac (Wyspa Wniebowstšpienia), .at (Austria), .be (Belgia), .cc (Wyspy Kokosowe), .cn (Chiny), .de (Niemcy), .fm (Mikronezja), .in (Indie), .jp (Japonia), .it (Włochy), .ru (Rosja), .sc (Seszele), .se (Szwecja), .tv (Tuvalu), .co.uk (Wielka Brytania), .us (USA).)
f) DomainMaker - bezpośredni Partner NASK w zakresie rejestracji domen internetowych w strefie .pl, obsługujący w tym zakresie dużych dostawców usług hostingowych
g) rejestracja domeny - umieszczenie nazwy domeny w odpowiednim dla niej pliku strefy wraz z przypisanymi do niej adresami nameserverów
h) Abonent - właściciel domeny, podmiot na rzecz którego domena jest rejestrowana
i) Klient - podmiot zgłaszający nazwę domeny do rejestracji w imieniu abonenta, któremu Suport będzie wystawiać faktury za rejestrację i utrzymanie zgłaszanej domeny, Klient może być jednocześnie Abonentem.
j) Whois - baza danych dostępna przez WWW umożliwiająca sprawdzenie danych abonenta domeny

9. Rejestracja domeny odbywa się na podstawie:
- zgłoszenia jej nazwy wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi abonenta ze strony internetowej www.niebieski.net
- pełnomocnictwa udzielonego przez Abonenta domeny do reprezentowania go przed NASK przez DomainMaker (w przypadku gdy Klient rejestruję domenę na rzecz innego abonenta odpowiedzialny jest za udzielenie DomainMaker pełnomocnictwa przez abonenta)
- dokonanej wpłaty
Suport na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zawiera umowę z odpowiednim rejestratorem domen. Klient ma prawo do rezygnacji z rejestracji zgłoszonej domeny w terminie 14 dni od jej zgłoszenia pod warunkiem, że nie została ona jeszcze zarejestrowana przez Suport u właściwego rejestratora. W takim przypadku dokonana wpłata jest zwracana w całości na konto Klienta.
Klient jednocześnie upoważnia Suport do automatycznej rejestracji domeny po odnotowaniu wpłaty (w przypadku rezygnacji z rejestracji lub przedłużenia domeny, o dokonaniu wpłaty Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Suport ).

II. Szczegóły rejestracji i utrzymywania domen w strefie .pl.

1. Zgłoszenie i rezerwacja.
Rejestracja domen w strefie .pl odbywa się na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Suport a DomainMaker (podmiot bezpośrednio współpracujący z NASK). W przypadku rejestracji domen w strefie .pl dokumentem nadrzędnym wobec wszystkich innych jest regulamin rejestracji domen przez NASK dostępny na stronie www.dns.pl (http://www.dns.pl/regulamin.html).
Zgłoszenie domeny do rejestracji odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.niebieski.net. Domena zgłoszona do rejestracji jest automatycznie rezerwowana na okres 14 dni przez system NASK. Suport zobowiązuje się do rejestracji wyłącznie domen, które w tym okresie zostaną opłacone. W przypadku upływu okresu 14 dni rezerwacji, należy dokonać ponownego zgłoszenia domeny ze strony www.niebieski.net (Uwaga: po 14 dniowym okresie rezerwacji domeny, jest ona blokowana przez NASK na wybrany losowo okres kilku dni, kolejnej rezerwacji można dokonać dopiero po tym okresie).

2. Rejestracja.
Informacje o domenie zgłoszonej za pośrednictwem strony www.niebieski.net, przechowywane są przez system Suport przez okres 14 dni. W tym czasie należy dokonać wpłaty za rejestrację zgłoszonej domeny. Opłaty dokonuje się na podstawie otrzymanej elektronicznie na podany adres e-mail faktury proforma. Rejestracja domeny odbywa się w ciągu 24 godzin od czasu odnotowania wpłaty na koncie Suport . Do 7 dni od daty otrzymania opłaty za rejestrację domeny zostanie wystawiona faktura VAT.
Suport może odmówić rejestracji domeny co wiąże się z automatycznym rozwiązaniem umowy jeśli:
a) opłata za domenę nie wpłynie na konto Suport w ciągu 14 dni
b) Klient poda niepełne lub nieprawdziwe dane (w celu ich potwierdzenia Suport zastrzega sobie prawo do prośby o przedłożenie przez Abonenta dokumentów potwierdzających jego tożsamość lub innych dotyczących np. prowadzonej działalności)
c) domena jest już zarejestrowana
d) Abonent nie wypełnił prawidłowo wniosku o rejestrację domeny,
e) NASK odmówi rejestracji zgłoszonej domeny.
Rejestracja domeny przez abonenta wiąże się z umieszczeniem:
a) danych osoby fizycznej wyłącznie za jej zgodą w ogólnodostępnej bazie Whois NASK (wybór w czasie rejestracji domeny)
b) danych firmy lub innego podmiotu w każdym przypadku w ogólnodostępnej bazie Whois NASK
Abonent zgłaszając domenę ze strony www.niebieski.net, automatycznie wyraża zgodę na umieszczenie Swoich danych w bazie Whois NASK (w przypadku osób fizycznych należy zaznaczyć odpowiednie pole jeśli tej zgody Abonent nie wyraża).

3. Znaki narodowe.
Suport rejestruje domeny z polskimi znakami diakrytycznymi zgodnie ze standardem ACE - IDN. Oznacza on domenę rozpoczynającą się od znaków "xn--", przygotowaną zgodnie ze standardem Internationalizing Domain Names in Applications (IDNA), opisanym w dokumentach RFC 3490 (dostępny pod adresem http://www.ietf.org/rfc/rfc3490.txt), RFC 3491 (dostępny w witrynie internetowej http://www.ietf.org/rfc/rfc3491.txt), RFC 3492 (dostępny w witrynie interetowej http://www.ietf.org/rfc/rfc3493.txt) oraz zgodnie z zasadami ustalonymi przez NASK i opisanymi w dokumencie "draft-bartosiewicz-idn-pltld-01.txt" dostępnym w witrynie internetowej: www.dns.pl/IDN.draft-bartosiewicz-idn-pl.txt.
Jednocześnie informujemy, że przedmiotem umowy z Suport jest nazwa domenowa w ASCII z prefiksem "xn--" a nie jej postać Unikodowa. Abonent wyraża również zgodę na zmianę postaci ACE-IDN na inną w przypadku przyjęcia na świecie, jako standard innej postaci IDN.

4. Zmiana danych Abonenta.
Zgłoszenie domeny do rejestracji wiąże się z podaniem pełnych i prawdziwych danych Abonenta domeny. W przypadku zmiany danych Abonenta domeny Klient zobowiązany jest do wprowadzania nowych, poprawnych danych. Zmiany takiej dokonuje się przez panel administracyjny danej domeny. Zgłoszone zmiany zapisywane są w rejestrze tymczasowym, a w trakcie ich wprowadzania generowany jest wniosek zmiany danych który należy dostarczyć do Suport (forma pisemna np. fax, skan, list zwykły). Suport zobowiązuje się do wprowadzenia nowych danych do systemu w ciągu 24 godzin od otrzymania pisemnego wniosku.

5. Przedłużenie okresu ważności domeny.
Suport zobowiązuje się wysłać do Klienta fakturę proforma za kolejny okres rozliczeniowy dla domeny na 21 dni przed jej terminem wygaśnięcia. Klient w przypadku chęci przedłużenia domeny zobowiązany jest do opłacenia tej faktury w terminie 14 dni od daty wystawienia. W przypadku braku wpłaty w terminie domena zostanie automatycznie zablokowana przez system NASK. Po zablokowaniu domeny system NASK blokuje ją na okres 14 dni, w którym Abonent może jeszcze zdecydować się na jej przedłużenie. Po 14 dniach blokady domena jest dostępna do rejestracji dla innych użytkowników. Suport nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie domeny spowodowane nieterminowym dokonaniem opłaty za przedłużenie domeny. Za datę opłacanie domeny uznaje się datę wpłynięcia pełnej wartości wystawionej faktury na konto Suport. W przypadku braku wpłaty przed datą zakończenia abonamentu na domenę klient zostanie obciążony dodatkową opłatą za reaktywacje domeny. Opłata reaktywacyjna uzależniona jest od rodzaju rozszerzenia domeny i wynosi od 20zł netto (w przypadku domen z końcówką .pl) do 600zł (w przypadku domen funkcyjnych). Reaktywacja domeny będzie możliwa do wykonania jeśli opłata reaktywacyjna wpłynie na konto Suport najpóźniej 10 dni po dacie zakończenia abonamentu na domenę.

6. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta.
Abonent domeny ma prawo do zmiany Klienta występującego w jego imieniu do Suport o rejestrację i utrzymanie domeny.
Zmiany tej można dokonać w każdej chwili po przesłaniu przez Abonenta wniosku o zmianę Klienta. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta zostanie dokonana przez Suport w ciągu 24 godzin od otrzymania takiego wniosku.

7. Przeniesienie domeny do innego podmiotu niż Suport (wydanie kodu Authinfo).
Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę do innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z NASK. W celu dokonania zmiany konieczne jest przesłanie przez Abonenta wniosku o wydanie kodu Authinfo. Suport po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku zobowiązuje się do wydania kodów Authinfo w ciągu 48 godzin. W celu potwierdzania danych Abonenta Suport może zażądać przesłania dokumentów potwierdzających ich zgodność ze stanem faktycznym.
Uwaga: przeniesienia domeny do Suport z NASK lub od innego rejestratora można dokonać nie później niż na 3 tygodnie przed jej wygaśnięciem i nie wcześniej niż na 4 tygodnie po jej rejestracji / odnowieniu. W przypadku przenoszenia domeny z NASK oprócz wniosku należy przesłać również odpowiednie dokumenty:
a) Jeżeli Abonentem domeny jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
- Podpis Abonenta domeny, lub w przypadku działania Pełnomocnika, kopia pełnomocnictwa.
b) Jeżeli Abonentem domeny jest spółka cywilna:
- podpisy wszystkich Wspólników spółki cywilnej i umowa spółki cywilnej (fragment umowy zawierający informacje o składzie i sposobie reprezentacji spółki)
- w przypadku działania przez Pełnomocnika spółki, dokument Pełnomocnictwa.
c) Jeżeli Abonentem domeny jest spółka handlowa (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna):
- Podpis osoby lub osób umocowanych do reprezentowania spółki oraz kopia aktualnego wypisu z KRS.

8. Przeniesienie domeny do Suport od innego Partnera NASK.
Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę od NASK lub innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z NASK. W celu dokonania zmiany konieczne jest przesłanie przez Abonenta wniosku pełnomocnictwa do reprezentowania Abonenta przed NASK przez DomainMaker oraz kodu Authinfo. Suport po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku oraz kodów Authinfo zobowiązuje się do przeniesienia w ciągu 24 godzin.
Uwaga: przeniesienia domeny z Suport do NASK lub do innego rejestratora można dokonać nie później niż na 3 tygodnie przed jej wygaśnięciem i nie wcześniej niż na 4 tygodnie po jej rejestracji/odnowieniu.

9. Inne prawa przysługujące Abonentowi:
a) Abonent ma prawo do zmiany nazwy domeny co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i ponownego zarejestrowania z nową nazwą po przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji,
b) Zmiany delegacji domeny (zmiana serwerów nazw)
c) Usunięcia Swoich danych co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i jednoczesnym rozwiązaniem umowy pomiędzy Abonentem, a Suport .

III. Szczegóły rejestracji i utrzymywania domen globalnych.

1. Zgłoszenie i rejestracja.
Rejestracja domen globalnych odbywa się na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Suport a DomainMaker. W przypadku rejestracji domen globalnych dokumentem nadrzędnym wobec wszystkich innych jest regulamin rejestracji domen dostępny na stronie www.internic.com. Zgłoszenie domeny do rejestracji odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.niebieski.net. Domeny globalne nie są rezerwowane przez system i możliwa jest ich rejestracja przez innych Abonentów.
Informacje o domenie zgłoszonej za pośrednictwem strony www.niebieski.net, przechowywane są przez system Suport przez okres 14 dni. W tym czasie należy dokonać wpłaty za rejestrację zgłoszonej domeny. Opłaty dokonuje się na podstawie otrzymanej elektronicznie na podany adres e-mail faktury proforma. Rejestracja domeny odbywa się w ciągu 24 godzin od czasu odnotowania wpłaty na koncie Suport . Do 7 dni od daty otrzymania opłaty za rejestrację domeny zostanie wystawiona faktura VAT.
Suport może odmówić rejestracji domeny co wiąże się z automatycznym rozwiązaniem umowy jeśli:
a) opłata za domenę nie wpłynie na konto Suport w ciągu 14 dni
b) Klient poda niepełne lub nieprawdziwe dane (w celu ich potwierdzenia Suport zastrzega sobie prawo do prośby o przedłożenie przez Abonenta dokumentów potwierdzających jego tożsamość lub innych dotyczących np. prowadzonej działalności)
c) domena zostanie wcześniej zarejestrowana przez inny podmiot
Rejestracja domeny przez Abonenta wiąże się z umieszczeniem jego danych (danych osób fizycznych oraz danych firmy lub innych podmiotów) w każdym przypadku w ogólnodostępnej bazie Whois Internic.
Abonent zgłaszając domenę ze strony www.niebieski.net, automatycznie wyraża zgodę na umieszczenie Swoich danych w bazie Whois Internic.

2. Zmiana danych Abonenta.
Zgłoszenie domeny do rejestracji wiąże się z podaniem pełnych i prawdziwych danych Abonenta domeny. W przypadku zmiany danych Abonenta domeny Klient zobowiązany jest do wprowadzania nowych, poprawnych danych. Zmiany takiej dokonuje się przez panel administracyjny danej domeny. Zmiany danych abonenta widoczne są automatycznie w systemie.
W przypadku zmian nazwy Abonenta, Abonent zobowiązuje się do przesłania do Suport wniosku o zmianę nazwy Abonenta - Suport na podstawie wniosku zobowiązuje się do dokonania zmiany w ciągu 72 godzin.

3. Przedłużenie okresu ważności domeny.
Suport zobowiązuje się wysłać do Klienta fakturę proforma za kolejny okres rozliczeniowy dla domeny na 21 dni przed jej terminem wygaśnięcia. Klient w przypadku chęci przedłużenia domeny zobowiązany jest do opłacenia tej faktury w terminie 14 dni od daty wystawienia. W przypadku braku wpłaty w terminie domena zostanie automatycznie zablokowana przez system Onlinenic lub Key-Systems GmbH. Po zablokowaniu domeny system Onlinenic lub Key-Systems GmbH blokują ją na okres 30 dni, w którym Abonent może jeszcze zdecydować się na jej przedłużenie. Po 30 dniach blokady domena jest dostępna do rejestracji dla innych użytkowników. Suport nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie domeny spowodowane nieterminowym dokonaniem opłaty za przedłużenie domeny. Za datę opłacanie domeny uznaje się datę wpłynięcia pełnej wartości wystawionej faktury na konto Suport . Suport zobowiązuje się do przedłużenia domeny na kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 24 godzin od odnotowania wpłaty na koncie bankowym.

4. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta.
Abonent domeny ma prawo do zmiany Klienta występującego w jego imieniu do Suport o rejestrację i utrzymanie domeny.
Zmiany tej można dokonać w każdej chwili po przesłaniu przez Abonenta wniosku o zmianę Klienta. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta zostanie dokonana przez Suport w ciągu 24 godzin od otrzymania takiego wniosku.

5. Przeniesienie domeny do innego podmiotu niż Suport .
Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę do innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z Internic. W celu dokonania zmiany konieczne jest przesłanie przez Abonenta wniosku o przeniesienie domeny ze strony nowego Registra oraz wniosku o przeniesienie domeny do innego Registra w formie papierowej. Suport po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku zobowiązuje się do akceptacji zmiany Registra w ciągu 48 godzin.

6. Przeniesienie domeny do Suport od innego podmiotu.
Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę od innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z Internic. W celu dokonania zmiany konieczne jest przesłanie przez Abonenta wniosku w postaci elektronicznej ze strony www.niebieski.net. Po wypełnieniu wniosku generowany jest do Abonenta e-mail z linkiem do akceptacji przeniesienia. Suport rozpoczyna procedurę przeniesienia domeny w ciągu 48 godzin od momentu odnotowania wpłaty na konto bankowe. Domena przenoszona od innego Registra do Suport jest automatyczna przedłużana na kolejny okres rozliczeniowy. W przypadku nieudanego transferu domeny od innego Registra do Suport , Suport zobowiązuje się zwrócić opłatę za domenę w pełnej wysokości.

7. Inne prawa przysługujące Abonentowi:
a) Abonent ma prawo do zmiany nazwy domeny co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i ponownego zarejestrowania z nową nazwą po przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji,
b) Zmiany delegacji domeny (zmiana serwerów nazw)
Usunięcia Swoich danych co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i jednoczesnym rozwiązaniem umowy pomiędzy Abonentem, a Suport .

IV. Szczegóły rejestracji i utrzymywania domen europejskich .eu.

1. Zgłoszenie i rejestracja.
Rejestracja domen europejskich .eu odbywa się na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Suport a DomainMaker (podmiot bezpośrednio współpracujący z EURID). W przypadku rejestracji domen europejskich dokumentem nadrzędnym wobec wszystkich innych jest regulamin rejestracji domen dostępny na stronie www.eurid.eu.
Zgłoszenie domeny do rejestracji odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.niebieski.net. Domeny europejskie nie są rezerwowane przez system i możliwa jest ich rejestracja przez innych Abonentów.
Informacje o domenie zgłoszonej za pośrednictwem strony www.niebieski.net, przechowywane są przez system Suport przez okres 14 dni. W tym czasie należy dokonać wpłaty za rejestrację zgłoszonej domeny. Opłaty dokonuje się na podstawie otrzymanej elektronicznie na podany adres e-mail faktury proforma. Rejestracja domeny odbywa się w ciągu 24 godzin od czasu odnotowania wpłaty na koncie Suport . Do 7 dni od daty otrzymania opłaty za rejestrację domeny zostanie wystawiona faktura VAT.
Suport może odmówić rejestracji domeny co wiąże się z automatycznym rozwiązaniem umowy jeśli:
a) opłata za domenę nie wpłynie na konto Suport w ciągu 14 dni
b) Klient poda niepełne lub nieprawdziwe dane (w celu ich potwierdzenia Suport zastrzega sobie prawo do prośby o przedłożenie przez Abonenta dokumentów potwierdzających jego tożsamość lub innych dotyczących np. prowadzonej działalności)
c) domena zostanie wcześniej zarejestrowana przez inny podmiot
Wstępna rezerwacja domeny nie daje żadnej gwarancji rejestracji domeny. Klient zgłaszający domenę eu do rejestracji zobowiązuje się nie dochodzić wobec Suport roszczeń wynikających z braku możliwości zarejestrowania danej nazwy domeny .eu z uwagi na jej wcześniejszą rejestrację na rzecz osoby trzeciej.
Rejestracja domeny przez Abonenta wiąże się z umieszczeniem jego danych (danych osób fizycznych oraz danych firmy lub innych podmiotów) w każdym przypadku w ogólnodostępnej bazie Whois.
Abonent zgłaszając domenę ze strony www.niebieski.net, automatycznie wyraża zgodę na umieszczenie Swoich danych w bazie Whois.

2. Zmiana danych Abonenta.
Zgłoszenie domeny do rejestracji wiąże się z podaniem pełnych i prawdziwych danych Abonenta domeny. W przypadku zmiany danych Abonenta domeny Klient zobowiązany jest do wprowadzania nowych, poprawnych danych. Zmiany takiej dokonuje się przez panel administracyjny danej domeny.
W przypadku zmian nazwy Abonenta, Abonent zobowiązuje się do przesłania do Suport wniosku o zmianę nazwy Abonenta - Suport na podstawie wniosku zobowiązuje się do dokonania zmiany w ciągu 72 godzin.

3. Przedłużenie okresu ważności domeny.
Suport zobowiązuje się wysłać do Klienta fakturę proforma za kolejny okres rozliczeniowy dla domeny na 21 dni przed jej terminem wygaśnięcia. Klient w przypadku chęci przedłużenia domeny zobowiązany jest do opłacenia tej faktury w terminie 14 dni od daty wystawienia. W przypadku braku wpłaty w terminie domena zostanie automatycznie zablokowana przez system. Suport nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie domeny spowodowane nieterminowym dokonaniem opłaty za przedłużenie domeny. Za datę opłacanie domeny uznaje się datę wpłynięcia pełnej wartości wystawionej faktury na konto Suport . Suport zobowiązuje się do przedłużenia domeny na kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 24 godzin od odnotowania wpłaty na koncie bankowym.

4. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta.
Abonent domeny ma prawo do zmiany Klienta występującego w jego imieniu do Suport o rejestrację i utrzymanie domeny.
Zmiany tej można dokonać w każdej chwili po przesłaniu przez Abonenta wniosku o zmianę Klienta. Zmiana Klienta występującego w imieniu Abonenta zostanie dokonana przez Suport w ciągu 24 godzin od otrzymania takiego wniosku.

5. Przeniesienie domeny do innego podmiotu niż Suport .
Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę do innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z EURID zgodnie z zasadami ustalonymi przez EURID.

6. Przeniesienie domeny do Suport od innego podmiotu.
Abonent domeny może w każdej chwili przenieść domenę od innego podmiotu bezpośrednio współpracującego z EURID zgodnie z zasadami ustalonymi przez EURID.

7. Inne prawa przysługujące Abonentowi:
a) Abonent ma prawo do zmiany nazwy domeny co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i ponownego zarejestrowania z nową nazwą po przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji,
b) Zmiany delegacji domeny (zmiana serwerów nazw)
Usunięcia Swoich danych co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny i jednoczesnym rozwiązaniem umowy pomiędzy Abonentem, a Suport .

V. Dodatkowe postanowienia.

1. Suport nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Abonenta/Klienta nieprawidłowych danych we wniosku rejestracyjnym, jak również za powstałe w związku z tym negatywne skutki.
2. Suport nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Abonenta korzyści związane z zablokowaniem domeny, brakiem rejestracji lub jej wyrejestrowaniem przez nadrzędny organ rejestrujący (NASK, Internic).
3. Wysokość roszczeń Klient związanych z zawartą umową nie może przekraczać wysokości dokonanej wpłaty za daną domenę.
4. Abonent zobowiązany jest każdokrotnie do poinformowania Suport o wszelkich zmianach Swoich danych poprzez podanie ich w panelu administracyjnym oraz przesłanie podpisanego wniosku zmiany danych. W razie nie poinformowanie Suport o zmianach wszelkie konsekwencje ponosi Abonent.
5. Klient / Abonent zobowiązuje do korzystania z usług zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami dobrych obyczajów oraz w sposób nie naruszający praw osób trzecich.
6. W przypadku naruszenia przez Abonenta / Klienta regulaminu lub zasad rejestracji domeny przez NASK Suport może domagać się od Abonenta pokrycia wszelkich kosztów powstałych na skutek tego naruszenia.

VI. Zmiany i rozwiązanie Umowy:

1. Usługodawca ma prawo dokonać zmian wysokości opłat abonamentowych. W takim przypadku zobowiązany jest do poinformowania Usługobiorcy drogą elektroniczną lub tradycyjną o tych zmianach z 30 dniowym wyprzedzeniem. Brak wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia uznaje się za akceptację nowego cennika co automatycznie przedłuża umowę.
2. W przypadku zmian wysokości opłat abonamentu, Klientów którzy wnieśli opłaty na okresy dłuższy nowe stawki obowiązują dopiero od nowego okresu rozliczeniowego, tym samym nie jest naliczana dopłata za różnicę pomiędzy starymi a nowymi stawkami.
3. Usługodawca ma prawo dokonać zmian w powyższym regulaminie. W takim wypadku zobowiązany jest do poinformowania Usługobiorcy o tych zmianach z 30 dniowym wyprzedzeniem. Brak wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia uznaje się za akceptacje nowego regulaminu co automatycznie przedłuża umowę.
4. Usługodawca jak i Usługobiorca są uprawnieni do rozwiązania umowy przez pisemne wypowiedzenie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia opłaconego okresu rozliczeniowego.
5. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług operatora przed zakończeniem opłaconego okresu rozliczeniowego nie jest zwracana wniesiona opłata, tym samym Klient może zakończyć współpracę przed wygaśnięciem okresu rozliczeniowego godząc się na przepadek wniesionej opłaty.
6. Usługodawca jest upoważniony do natychmiastowego rozwiązania umowy gdy:
- Usługobiorca będzie zalegał z opłatami abonamentowymi dłużej niż 7 dni
- Usługobiorca naruszy warunki regulaminu
W takim przypadku przepada wcześniej wniesiona opłata za dany okres rozliczeniowy.

9. W przypadku rozwiązania umowy Usługobiorca jest zobowiązany uregulować wszystkie niedokonane opłaty.

10. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd w Chrzanowie.


(*) do cen zostanie doliczony podatek VATMisja

Naszym klientom pomagamy osiągać większe zyski, dostarczając im najwyższej jakości usługi internetowe.

Wizja

 1. Jesteśmy liderem w branży, wzorem do naśladowania dla innych firm
 2. Jakość naszych usług i obsługi wprawiają klientów w zachwyt
 3. Nasi klienci polecają nas z entuzjazmem
 4. Dla pracowników oferujemy wyjątkowo satysfakcjonujące warunki pracy
 5. Właścicielom zapewniamy stabilny zwrot z poniesionych inwestycji

Kodeks honorowy

1. Klienci i Partnerzy biznesowi

 • Z rozwagą podejmuję się zobowiązań, uwzględniając swoje kompetencje i czas
 • Wywiązuję się z podjętych zobowiązań
 • Zachowuję w poufności ważne dane Klientów i Partnerów
 • Upewniam się, czy dobrze zrozumiałem mojego rozmówcę, a istotne ustalenia potwierdzam w formie pisemnej

2. Członkowie zespołu

 • W sposób bezpieczny i uporządkowany przechowuję informacje
 • Z chęcią dzielę się posiadaną wiedzą i umiejętnościami
 • Jestem zaradny, samodzielnie znajduję rozwiązania zanim poproszę innych o pomoc
 • Pomagam członkowi zespołu zawsze, gdy tego potrzebuje
 • Zachowuję w poufności ważne dane firmy
 • Zawsze zwracam uwagę innemu członkowi zespołu kiedy wiem, że narusza kodeks honorowy
 • Kiedy członek zespołu zwraca mi uwagę, że naruszam kodeks honorowy, przyjmuję to ze zrozumieniem i spokojem

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia usług hostingowych przez Operatora.

Operatorem jest Mirosław Kryska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kryska Mirosław SUPORT, ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów, posługujący się numerem NIP: 6281007941 oraz REGON: 276164176


Kontakt z Operatorem można uzyskać:

pod numerem telefonu: 32 411 56 12

korzystając z adresu poczty elektronicznej: pomoc@niebieski.net

§ 1. Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144,1204 ze zm.) Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony Internetowej pod adresem: niebieski.net/regulamin, w sposób umożliwiający każdemu w dowolnym czasie jego pozyskanie, pobranie, utrwalenie, odtwarzanie za pomocą systemu teleinformatycznego, a także wydrukowanie.

2. Dokument SLA - dokument "Gwarancja jakości usług (SLA)", który określa m.in. zobowiązania Operatora w zakresie norm jakości Usług hostingowych świadczonych przez Operatora.

3. Umowa - umowa o świadczenie Usług hostingowych, której składnikami są Regulamin Dokument SLA.

4. Usługi hostingowe - pakiet usług wyspecyfikowany w ofercie Operatora lub w Cenniku usług.

5. Specyfikacja techniczna usług - wyszczególnienie usług wraz z określeniem ich parametrów, które wchodzą w skład pakietu Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na rzecz określonego Klienta na podstawie Umowy.

6. Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Regulaminu.

7. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.

8. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług hostingowych Operatora na mocy upoważnienia udzielonego przez Klienta.

9. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 KC.

10. Cennik usług - dokument zawierający informacje o obowiązujących Opłatach abonamentowych stosowanych przez Operatora.

11. Opłata abonamentowa - pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna lub dwuletnia z tytułu korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na podstawie Umowy.

12. Okres abonamentowy - okres czasu (miesiąc, kwartał, pół roku, rok lub dwa lata), w którym Operator rozlicza wynagrodzenie za Usługi hostingowe świadczone na rzecz Klienta.

13. Zamówienie - złożenie przez Klienta zamówienie na Usługi hostingowe świadczone przez Operatora bez względu na formę, w której zostało dokonane. Zamówieniem jest również zamówienie Usług hostingowych na Okres próbny.

14. Faktura pro forma - dokument wystawiany przez Operatora przed wniesieniem przez Klienta Opłaty abonamentowej i stanowiący podstawę jej wniesienia.

15. Okres próbny - wskazany przez Operatora okres czasu, w którym określone Usługi hostingowe są świadczone na rzecz Klienta bezpłatnie w celu umożliwienia Klientowi przeprowadzenia testów jakości Usług hostingowych.

16. Uruchomienie usług hostingowych - dokonywane przez Operatora udostępnienie w sieci Internet Usług hostingowych, które były przedmiotem Zamówienia.

17. Limit transferu - ustalony przez Operatora i określony w Specyfikacji technicznej usług maksymalny miesięczny limit ruchu na warstwie IP z i do konta hostingowego danego Klienta. W skład limitowanego ruchu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu HTTP oraz transfer generowany przez protokół FTP (serwer FTP), SMTP, POP3 i innych usług uruchomionych na potrzeby Klienta.

18. Dostępność Usług hostingowych - widzialność Usług hostingowych na pierwszym routerze poza siecią Operatora.

19. Dane bilingowe - dane Klienta umożliwiające poprawnie wystawienie przez Operatora Faktury VAT lub Faktury pro forma.

20. Dane kontaktowe - dane Klienta pozwalające na nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie korespondencji pocztowej z Klientem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem.

21. Spam - przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144,1204 ze zm.)

22. Netykieta - kodeks zachowań, norm oraz zasad przyjętych do stosowania przez osoby korzystające z sieci Internet.

23. Oprogramowanie złośliwe, oprogramowanie szkodliwe (ang. malware) – wszelkiego rodzaju aplikacje i skrypty mające szkodliwe lub przestępcze działanie w stosunku do systemu komputerowego lub jego użytkownika.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Operator świadczy na rzecz Klienta Usługi hostingowe na zasadach określonych w Umowie, której składnikami są Regulamin, Dokument SLA oraz Specyfikacja techniczna usług.

2. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki stron Umowy.

3. Regulamin obowiązuje Klienta bez względu na formę w jakiej została zawarta Umowa.

4. Poza Umową, Regulaminem oraz Dokumentem SLA Klienta obowiązują również w szczególności: powszechnie obowiązujące akty prawne regulujące świadczenie usług internetowych oraz zasady Netykiety.

5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144,1204 ze zm.).

§ 3. Zamówienie

1. Operator świadczy Usługi hostingowe wyszczególnione w ofercie Operatora oraz w Cenniku usług.

2. Operator dokonuje Uruchomienia usług hostingowych po otrzymaniu Zamówienia, które zawiera co najmniej: jednoznaczne wskazanie zamawianego pakietu Usług hostingowych, Dane bilingowe oraz Dane kontaktowe.

3. Operator zastrzega sobie prawo do Uruchomienia usług hostingowych lub do wpisania domen Klienta do serwerów DNS dopiero po uiszczeniu Opłaty abonamentowej przez Klienta.

4. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się, że się zgadza oraz, że zobowiązuje się stosować do postanowień zawartych w Regulaminie, Dokumencie SLA i Cenniku usług.

5. Zamówienie może zostać złożone w każdej formie, która została wskazana przez Operatora w materiałach informacyjnych lub w ofercie Operatora. W szczególności Zamówienie może zostać złożone w formie pisemnej oraz za pośrednictwem: poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w serwisie internetowym za pośrednictwem którego Operator oferuje Usługi hostingowe.

6. Uruchomienie usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Klienta, które zostały wskazane w Zamówieniu, a w tym również prośbą o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w Zamówieniu.

7. Operator zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia bez podania przyczyny. W szczególności Operator może odmówić realizacji Zamówienia w przypadku:

a. występowania opóźnienia we wnoszeniu Opłat abonamentowych przez Klienta,

b. nieterminowego dokonywania przez Klienta Opłat abonamentowych w przeszłości,

c. zamiaru wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania treści, które są niepożądane przez Operatora lub których publikowanie może powodować ryzyko odpowiedzialności cywilnej lub karnej,

d. zamiaru wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania treści, które mogą szkodzić opinii o Operatorze lub jakości usług świadczonych przez Operatora na rzecz innych Klientów.

§ 4. Zawarcie Umowy

1. Operator świadczy Usługi hostingowe na podstawie Umowy zawartej z Klientem.

2. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub w innej formie. W szczególności Umowa może zostać zawarta przez Uruchomienie usług hostingowych, które nastąpiło po otrzymaniu Zamówienia przez Operatora.

3. Umowa zostaje zawarta w chwili jej podpisania albo w chwili Uruchomienia usług hostingowych - w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

4. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony oraz rozliczana w Okresach abonamentowych wskazanych w Cenniku usług, chyba że w treści Umowy wskazano inaczej.

5. Zawarcie Umowy jest potwierdzane wystawieniem faktury VAT lub faktury pro forma przez Operatora, która obejmuje Opłatę abonamentową za pierwszy Okres abonamentowy, w wysokości zgodnej z Cennikiem usług.

6. Klient z chwilą złożenia Zamówienia potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Cennika oraz że akceptuje wszystkie ich postanowienia.

7. Złożenie Zamówienia na usługę hostingową lub uiszczenie opłaty dotyczącej usługi hostingowej oferowanej przez Operatora jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Cennika.

§ 5. Prawa i obowiązki stron Umowy

1. Mocą zawartej Umowy Operator zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi możliwości korzystania z Usług hostingowych zakupionych przez Klienta, a Klient zobowiązuje się do terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych. Ponadto Operator oraz Klient zobowiązują się do wykonywania wszystkich pozostałych zobowiązań, które zostały określone w Umowie, Regulaminie oraz w Dokumencie SLA.

2. Zawierając Umowę Operator, zobowiązuje się w szczególności do świadczenia Usług z należyta starannością w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z cenami wymienionymi w Cenniku lub na podstawie indywidualnych ustaleń ofertowych ustalonych w zawartej Umowie.

3. Zawierając Umowę Klient, zobowiązuje się w szczególności do:

a. podania aktualnych i prawdziwych Danych kontaktowych oraz Danych bilingowych oraz do bieżącego aktualizowania tych danych. W przypadku zaniechania niniejszego obowiązku ponosi on wszelkie prawne konsekwencje takiego zaniechania. W razie zaniedbania obowiązku określonego powyżej, doręczenie korespondencji na dotychczasowe konto e-mail lub adres Klienta uznaje się za skuteczne,

b. korzystania z Usług hostingowych zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz w Regulaminie oraz przy przestrzeganiu: powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych oraz zasad Netykiety,

c. korzystania z Usług hostingowych w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności ich dóbr osobistych oraz praw autorskich),

d. niepodejmowania prób uzyskania danych dostępowych innych Klientów lub Użytkowników,

e. współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań Użytkowników, którym Klient udostępnia Usługi hostingowe, a w szczególności do ujawnienia na wezwanie właściwych organów władzy publicznej danych umożliwiających identyfikację określonego Użytkownika,

f. informowania Operatora o wszelkich zmianach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonywanie Umowy,

g. nie podejmowania działań na szkodę innych Klientów oraz Użytkowników,

h. powstrzymania się od wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, a w szczególności:

- stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz materiałów zawierających treści pornograficzne,

- serwisów o treści erotycznej oraz "warezowej" (tj. zawierających nielegalne oprogramowanie),

- propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe,

- upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych,

- upowszechniających wiedzę służącą tworzeniu wirusów komputerowych, lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania

- zawierających treści obsceniczne lub wulgarne,

- nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość,

- propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionujące prawdę historyczną,

- godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,

- naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne,

- promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phrecrackingu,

- spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemu teleinformatycznego, za pomocą którego świadczona jest Usługa Hostingowa,

i. powstrzymania się od umieszczania serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy, które nie są utrzymywane przez Operatora,

j. powstrzymania się od zamieszczania na serwerze plików, skryptów lub programów które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn internetowych innych Klientów, Użytkowników lub osób trzecich,

k. niewykorzystywania Usług hostingowych dla rozsyłania Spamu, a w szczególności zabronione jest:

- korzystanie z baz adresowych zakupionych przez Internet do wysyłania poczty e-mail,

- korzystanie z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej,

- wysyłanie korespondencji jednorazowo na ponad 100 adresów e-mail, wyjątkiem w tym przypadku są wszelkie listy pocztowe (dyskusyjne) na które można się zapisać oraz wypisać podając Swój adres na stronie WWW (oprogramowanie do tworzenia tego typu list udostępniane jest przez Usługodawcę).

- wysyłanie masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę

l. nie rozsyłania (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich) Spamu reklamującego serwisy internetowe działające na serwerach Operatora lub w jakikolwiek sposób odwołującego się do zasobów zapisanych na serwerach Operatora - w tym nie rozsyłania Spamu o którym mowa powyżej z wykorzystaniem infrastruktury osób trzecich.

m. powiadomienia Operatora z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze zainstalowania przez Klienta lub Użytkownika komponentów, których działanie może powodować transfer przekraczający 10 GB na dobę,

n. bieżącego zapoznawania się ze zmianami wprowadzanymi przez Operatora do Regulaminu oraz do Dokumentu SLA.

o. terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych,

p. nieudostępniania oraz nieodsprzedawania zakupionych usług hostingowych bez wcześniejszego porozumienia z Operatorem.

3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystywania Usług hostingowych udostępnianych przez Operatora oraz za treści, które przekazuje przy wykorzystaniu usług i sieci Operatora. W szczególności Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania Usług hostingowych przez Użytkowników.

4. W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o korzystaniu przez Klienta, Użytkownika z Usług hostingowych w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Operator ma prawo przekazać Dane kontaktowe Klienta właściwym organom władzy publicznej.

5. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta lub Użytkownika związanej z nimi działalności, Operator ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczenie Usług hostingowych. W związku z powyższym działaniem Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

6. Operator zastrzega sobie prawo do:
a. wysyłania na podane konta poczty e-mail komunikatów związanych z funkcjonowaniem Usług hostingowych oraz listów informujących o bieżących działaniach Operatora związanych ze świadczeniem Usług hostingowych wynikających z Umowy, które nie są informacją handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144,1204 ze zm.)
b. automatycznego zablokowania świadczenia Usługi, w przypadku przekroczenia przez Klienta parametrów wynikających ze specyfikacji danej Usługi,
c. do zablokowania serwera na okres co najwyżej 48 godzin rocznie w celu dokonania konserwacji i kontroli okresowej sprzętu.

§ 6. Opłaty abonamentowe

1. Wynagrodzeniem pobieranym przez Operatora z tytułu świadczenia Usług hostingowych na rzecz Klienta jest Opłata abonamentowa. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu złożenia Zamówienia.

2. Opłata abonamentowa jest wyłącznie wynagrodzeniem za możliwość korzystania z Usług hostingowych określonych w Specyfikacji technicznej usług. Opłata abonamentowa nie obejmuje w szczególności: kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do sieci Internet, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usług hostingowych, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron www lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta lub u Użytkownika.

3. Opłata abonamentowa jest pobierana za cały Okres abonamentowy z góry.

4. Klient może zmienić czas trwania Okresu abonamentowego pod warunkiem przekazania Operatorowi dyspozycji w tym zakresie w terminie 7 dni przed końcem trwającego Okresu abonamentowego. Zmiana czasu trwania Okresu abonamentowego następuje wraz z początkiem nowego Okresu abonamentowego.

5. Klient dokonuje zapłaty Opłaty abonamentowej na podstawie otrzymanej faktury VAT lub faktury pro-forma. Faktura VAT albo faktura pro-forma jest doręczana za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, w szczególności Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT bez podpisu Odbiorcy w formie elektronicznej.

6. W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego Okresu abonamentowego, wielkości Limitu transferu z i do sieci Internet, określonego w Specyfikacji technicznej usług, Operator wystawi Klientowi fakturę pro forma obejmującą dodatkowy Limit transferu w wielkości prognozowanej do końca Okresu abonamentowego.

7. Opłata abonamentowa jest płatna przelewem bankowym w terminie wskazanym na fakturze VAT lub na fakturze pro-forma. Klient jest zobowiązany do wskazania na poleceniu przelewu tytułu wpłaty, w sposób nie budzący wątpliwości. Zapłata następuje w chwili uznania rachunku bankowego Operatora. W przypadku opóźnienia zapłaty Operator ma prawo naliczenia przewidzianych prawem odsetek oraz zawieszenia wykonywania Usług hostingowych do czasu wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej. W przypadku zwłoki we wniesieniu Opłaty abonamentowej przekraczającej 30 dni Operator ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zapłaty. W przypadku odstąpienia Operator przetwarza dane przez okres niezbędny do wypełnienia celów świadczonej usługi, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawie uzasadnionych interesów Administratora..

8. Opłata abonamentowa jest niepodzielna co oznacza, że nie można wnieść Opłaty abonamentowej za okres krótszy niż długość wybranego Okresu abonamentowego.

9. Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi w całości ani w części. Z zastrzeżeniem ust. 8, Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi także w przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta lub złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z Usług hostingowych.

10. Uiszczona Opłata abonamentowa podlega zwrotowi jedynie w następujących przypadkach:

a. dokonania wypowiedzenia Umowy przez Operatora,

b. złożenia przez Klienta będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,

c. dokonania wypowiedzenia Umowy przez Klienta będącego Konsumentem.

W wyżej wymienionych sytuacjach Opłata Abonamentowa podlega zwrotowi w części stosunkowej - z uwzględnieniem czasu świadczenia przez Operatora Usług hostingowych na rzecz Klienta.

§ 7. Przedłużenie Okresu abonamentowego

1. W czasie trwania ostatniego miesiąca opłaconego Okresu abonamentowego Operator wystawi Fakturę pro forma obejmującą Opłatę abonamentową za kolejny Okres abonamentowy. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu wystawienia Faktury pro forma.

2. Opłata abonamentowa jest płatna w terminie określonym na fakturze pro-forma. Klient jest zobowiązany do wskazania na poleceniu przelewu tytułu wpłaty w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokonanej wpłaty, w szczególności nr faktury pro-forma. Zapłata następuje w chwili uznania rachunku bankowego Operatora. W przypadku opóźnienia zapłaty Operator ma prawo naliczenia odsetek ustawowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta).

3. Brak wniesienia przez Klienta Opłaty za kolejny Okres abonamentowy w terminie wskazanym na Fakturze pro forma lub na fakturze VAT, upoważnia Operatora do zawieszenia świadczenia Usług hostingowych do czasu wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej.

4. Brak wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej za kolejny Okres abonamentowy w terminie 30 dni od terminu wskazanego na Fakturze pro forma lub na fakturze VAT, upoważnia Operatora do usunięcia konfiguracji Usług hostingowych Klienta, kont utworzonych przez Klienta lub Użytkowników oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont. Z chwilą dokonania przez Operatora usunięcia konfiguracji, kont oraz danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim Umowa automatycznie wygasa.

5. W przypadku wystawienia przez Operatora Faktury pro forma, Operator wystawi fakturę VAT w dniu otrzymania potwierdzenia wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej.

6. Wniesienie Opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmiany Cennika usług. Ewentualna zmiana Cennika usług po wniesieniu przez Klienta Opłaty abonamentowej pozostaje bez wpływu na wysokość Opłaty abonamentowej należnej Operatorowi do końca czasu trwania opłaconego Okresu abonamentowego.

§ 8. Prawo ograniczenia oraz wstrzymanie wykonywania Usług hostingowych

1. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Klienta ze wszystkich lub niektórych Usług hostingowych oraz prawo zablokowania możliwości korzystania z określonych baz danych, skryptów, usług poczty elektronicznej oraz http, bez wcześniejszego powiadomienia, w następujących przypadkach:

a. spowodowania przeciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury udostępnianej przez Operatora przez Klienta,

b. wystąpienia prawdopodobieństwa znacznego pogorszenia jakości usług świadczonych dla pozostałych Klientów Operatora, przez działania Klienta,

c. wystąpienia prawdopodobieństwa spowodowania Awarii przez Klienta.

2. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z wszystkich lub niektórych Usług hostingowych bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa, że zakupione Usługi hostingowe są lub będą wykorzystywane dla:

a. publikowania lub udostępniania treści zakazanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne,

b. publikowania lub udostępniania treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe,

c. rozsyłania Spamu,

d. utrzymywania treści lub serwisów, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. od h) do j). Regulaminu.

3. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z wszystkich lub niektórych Usług hostingowych bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku ustalenia, że zakupione przez Klienta Usługi hostingowe są przez niego udostępniane lub odsprzedawane bez wcześniejszego porozumienia z Operatorem.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 Klient ma prawo odwołać się od decyzji Operatora przez wniesienie sprzeciwu do Operatora. Obowiązek przeprowadzenia dowodu potwierdzającego brak występowania przesłanek uzasadniających zablokowanie usługi lub usług spoczywa na Kliencie.

5. W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą zablokowanie przez Operatora wszystkich lub niektórych Usług hostingowych albo zablokowanie określonych baz danych, skryptów, usług poczty elektronicznej lub http, z powodów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, nie powoduje powstania obowiązku po stronie Operatora dokonania zwrotu Opłaty abonamentowej w całości lub w części.

6. Jeżeli działania, o których mowa w ust. 1, 2 lub 3 spowodują wyrządzenie szkody Operatorowi, Operator wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym wobec Klienta.

7. Operator ma prawo ograniczenia dostępu do Usług hostingowych do Limitu transferu 500% średniego dobowego transferu danych, jeżeli dobowy transfer danych przekroczy wartość 500% średniego dziennego transferu. Średni dzienny transfer danych obliczany jest jako iloraz limitu transferu określonego w Specyfikacji technicznej usług wraz z pakietami rozszerzającymi do ilości dni Okresu abonamentowego.

8. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wstrzymania świadczenia Usług hostingowych w czasie trwania Okresu próbnego jeżeli wcześniej świadczone na rzecz Klienta Usługi hostingowe zostały zablokowane w związku z brakiem wniesienia Opłaty abonamentowej, naruszeniem postanowień Regulaminu lub Umowy albo jeżeli Usługi hostingowe są wykorzystywane przez Klienta w sposób przekraczający znamiona testów i prób.

§ 9. Zarządzanie Usługami hostingowymi

1. Operator udostępnia Klientowi narzędzia administracyjne służące do zdalnego zarządzania poszczególnymi Usługami hostingowymi. W zależności od rodzaju zakupionego pakietu Usług hostingowych, Operator udostępnia Klientowi możliwość korzystania z narzędzi administracyjnych służących do:

a. zarządzania domenami i konfiguracji Usług hostingowych,

b. zarządzania subdomenami i konfiguracji Usług hostingowych,

c. zarządzania wszystkimi usługami pocztowymi w domenie internetowej,

d. zarządzania pojedynczym kontem pocztowym.

2. Dostęp do narzędzi administracyjnych jest możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej, po podaniu danych dostępowych (nazwa użytkownika i hasło). Klient zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych dostępowych w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie przez niepowołane osoby trzecie.

3. Klient może we własnym zakresie upoważnić osoby trzecie do korzystania z narzędzi administracyjnych.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się narzędziami administracyjnymi przez niepowołane osoby trzecie, które nastąpi w wyniku braku zapewnienia przez Klienta ochrony danych dostępowych lub która nastąpi w wyniku innych zdarzeń, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 10. Wymagania techniczne

1. Korzystanie z większości narzędzi administracyjnych wymaga posiadania komputera połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarki w wersjach rekomendowanych oraz wspieranych przez producentów tego oprogramowania.

2. Korzystanie z niektórych narzędzi administracyjnych lub z niektórych funkcjonalności narzędzi administracyjnych może wymagać posiadania również innego oprogramowania niż wyspecyfikowane w pkt. 1. W takim wypadku Operator zobowiązany jest do zamieszczenia w ofercie Usług hostingowych specyfikacji oprogramowania wymaganego dla korzystania z określonych funkcjonalności lub narzędzi administracyjnych.

§ 11. Gwarancja jakości usług

1. Operator udziela Klientowi gwarancji jakości usług, których warunki zostały określone w Dokumencie SLA.

2. Gwarancja jakości usług trwa przez czas trwania Umowy.

§ 12. Zasady odpowiedzialności Operatora

1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, do wysokości zapłaconej ceny za ostatni okres rozliczeniowy usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody powstałe w wyniku:

a. niezawinionego przez Operatora braku Dostępności usług hostingowych,

b. braku dostępności usług hostingowych spowodowanych działaniem czynników i osób trzecich (awarie kabli, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,

c. nieprawidłowego korzystania z Usług hostingowych, (w szczególności Operator nie ma możliwości podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie konta e-mail Użytkownika przed zawinionym przez niego przepełnieniem konta, co może w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego technicznej blokady - np. z powodu nieusuwania z serwera zaległej korespondencji lub z powodu sprowokowanego przez zachowanie Użytkownika tzw. mailbombingu),

d. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych w Zamówieniu,

e. podania nieprawdziwych lub niepełnych Danych kontaktowych lub Danych bilingowych albo w wyniku braku zaktualizowania tych danych,

f. naruszenia postanowień Umowy lub Regulaminu przez Klienta,

g. działania siły wyższej, kataklizmów lub klęsk żywiołowych (np. huraganu, powodzi, pożaru itp.);

h. wykorzystania przez upoważnione lub nieupoważnione osoby trzecie danych dostępowych (nazwa użytkownika i hasło) do narzędzi administracyjnych służących do zdalnego zarządzania poszczególnymi Usługami hostingowymi, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (udostępnienie danych dostępowych osobie trzeciej, brak należytego zabezpieczenia danych dostępowych, "złamanie" danych dostępowych itd.),

i. wykorzystania informacji, materiałów oraz oprogramowania pobranych z sieci Internet,

j. zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez podmioty niezależne od Operatora,

k. niedostarczenie wiadomości poczty elektronicznej z przyczyn niezależnych od Operatora,

l. otrzymania lub wysłania przez Klienta lub Użytkownika wiadomości poczty elektronicznej zawierającej plik wirusa komputerowego lub innego oprogramowania złośliwego.

m. ujawnienia treści wiadomości poczty elektronicznej, które nastąpi w wyniku ujawnienia przez Klienta lub Użytkownika danych dostępowych do konta poczty elektronicznej (tj. nazwy konta oraz hasła) lub, które nastąpi w wyniku innych zdarzeń, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Operator dołoży wszelkich starań, aby Usługi hostingowe były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo Operator został powiadomiony lub posiadał wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków Umowy lub Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez Użytkowników), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności. W żadnym przypadku Operator nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższała wartość Opłat abonamentowych wniesionych przez Klienta w Okresie abonamentowym, w którym wystąpiła szkoda.

4. Klient prowadzący działalność gospodarczą może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. Spory powstałe między Kupującym a Sprzedającym będzie rozpatrywał sąd właściwy ustalony według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964.43.296 ze zm.).Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

5. Operator zastrzega sobie prawo do:

a. sporadycznych, krótkich przerw w pracy Sieci, powodujących brak Dostępności usług hostingowych, bez podania przyczyn,

b. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług hostingowych oraz odstąpienia od Umowy, w przypadku rażącego naruszenie przez Klienta lub Użytkownika postanowień Umowy lub Regulaminu.

c. zablokowania lub usunięcia konta pocztowego, którego nazwa sugeruje, że jest to konto wykorzystywane przez Operatora, co może wprowadzić w błąd innych Klientów lub Użytkowników,

d. zablokowania na serwerach Operatora określonych adresów nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w przypadku:

-naruszenia lub możliwości naruszenia prawnie chronionych dóbr Klientów lub Użytkowników przez nadawców tych wiadomości (w szczególności w przypadku rozsyłania Spamu),

-narażenia systemu pocztowego Operatora na straty lub niestabilność,

-naruszenia Regulaminu lub Umowy.

6. Operator dokłada wszelkich starań, aby udostępniane Klientom i Użytkownikom w ramach Usług hostingowych rozwiązania techniczne były na możliwie najwyższym dostępnym poziomie technologicznym. Nie oznacza to jednak, że będą one zawsze wystarczające dla zabezpieczenia chroniącego w sposób zupełny zawartości kont Klientów i Użytkowników przed włamaniami osób trzecich lub złamaniem hasła, a także przed zainfekowaniem zawartości tych kont wirusami komputerowymi lub innym oprogramowaniem złośliwym.

7. Operator zobowiązuje się do bieżącego informowania o planowanych Przerwach technicznych na stronach serwisu internetowego Operatora.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do zarządzania Usługami hostingowymi Operatora lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

§ 13. Poczta elektroniczna - ochrona antywirusowa oraz filtr niechcianych wiadomości

1. Wiadomości poczty elektronicznej przesyłane do lub z serwerów za pośrednictwem których Operator świadczy Usługi hostingowe są skanowane skanerem ClamAV, która ponosi pełną odpowiedzialność za działanie skanera antywirusowego i dokłada wszelkich starań, aby skaner zapewniał najwyższą skuteczność ochrony przed oprogramowaniem złośliwym.

Pliki zawarte na serwerach FTP w ramach których Operator świadczy Usługi hostingowe są skanowane skanerem Avast, która ponosi pełną odpowiedzialność za działanie skanera antywirusowego plików i dokłada wszelkich starań, aby skaner zapewniał najwyższą skuteczność ochrony przed oprogramowaniem złośliwym.

Jednak ze względu na specyfikę rozprzestrzeniania się oprogramowania złośliwego (wirusy, robaki, konie trojańskie itp.), Operator nie gwarantuje pełnej ochrony przed wszystkimi zagrożeniami, które mogą one spowodować. Baza sygnatur wirusów jest aktualizowana nie rzadziej niż dwa razy na dobę. Wiadomość poczty elektronicznej, w której zostanie wykryty wirus lub inne oprogramowanie złośliwe jest automatycznie usuwana.

2. Operator informuje, że nie istnieją systemy antywirusowe, które posiadają 100% skuteczność w wykrywaniu wirusów komputerowych lub innego oprogramowania złośliwego. Dlatego też Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które zostaną wywołane działaniem wirusa komputerowego lub innego oprogramowania złośliwego.

3. W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych Operator zaleca używanie na bieżąco uaktualnianego oprogramowania antywirusowego na komputerze lokalnym, za pośrednictwem którego obsługiwane są usługi poczty elektronicznej.

4. W ramach udostępnianych przez Operatora narzędzi administracyjnych Klient ma możliwość uruchomienia filtru niechcianych wiadomości (Spam), w odniesieniu do każdego z kont poczty elektronicznej. Operator nie gwarantuje jednak pełnej skuteczności oprogramowania obsługującego filtr niechcianych wiadomości.

§ 14. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient przesyła reklamację na adres Operatora.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a. oznaczenie Klienta umożliwiające jego identyfikację w tym dane kontaktowe Klienta,

b. określenie przedmiotu reklamacji wraz z podaniem powodów jej wniesienia,

c. datę i podpis Klienta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta.

3. Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

4. W razie odmowy rozpatrzenia reklamacji zgodnie ze sposobem przedstawionym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym lub nie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sadowego.

§ 15. Ochrona danych osobowych

1. Klient akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wykonania Usług hostingowych i w celach służących świadczeniu przez Operatora Usług, informowaniu o zmianach warunków świadczenia Usług oraz wystawianiu dowodów księgowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Mirosław Kryska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kryska Mirosław SUPORT, ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów, posługujący się numerem NIP: 6281007941 oraz REGON: 276164176.

3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi.

4. Operator zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez ogólne stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 38 RODO.

5. Operator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie do jakiej zobowiązuje go zakres Usługi hostingowej.

6. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

a) określonym przez osobę, której wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;

b) realizowania i wykonania zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) wykonania przez Administratora danych osobowych, prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
d) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.

7. Klient oraz Operator zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści korespondencji.

8. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. W takim przypadku dane osobowe będą przekazywane trzem grupom odbiorców:

- osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy powinny mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,

- podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,

- innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.

9. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Operatora, a następnie wykorzystywanie swoich danych osobowych przez Organizacje prowadzące rejestr i Rejestratorów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usług.

§ 16. Rozwiązanie Umowy

1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. W przypadku, gdy drugą stroną Umowy jest Konsument, Operator może wypowiedzieć Umowę jedynie ze wskazaniem ważnych przyczyn wypowiedzenia.

2. Wypowiedzenie Umowy zawsze wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, bez względu na formę w jakiej Umowa została zawarta.

3. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 KC może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w trybie wskazanym w zdaniu poprzednim stanowi załącznik do Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

6. Umowa wygasa:

a. w przypadkach, o którym mowa w § 6 ust. 7 oraz w § 7 ust. 4 Regulaminu,

b. z chwilą zakończenia czasu trwania Okresu próbnego, jeżeli w czasie jego trwania nie została wniesiona Oplata abonamentowa.

7. Operator ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia Usług hostingowych w przypadku:

a. rażącego naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień Regulaminu lub Umowy,

b. naruszenia przez Klienta lub Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub zasad Netykiety,

c. korzystania przez Klienta lub Użytkownika z Usług hostingowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,

d. wykorzystywania przez Klienta lub Użytkownika Usług hostingowych w celu wyrządzenia szkody Operatorowi albo innym Klientom lub Użytkownikom,

e. podjęcia przez Klienta lub Użytkownika działań, które będą skutkowały niewykonaniem któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 5 ust. 3 w pkt. od h) do l) oraz p) Regulaminu.

8. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Operatora w sposób, o którym mowa w § 16 ust. 7 Regulaminu, Klientowi nie przysługuje zwrot Opłaty abonamentowej w całości ani w części. Opłata abonamentowa za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego zostanie potrącona z należnością Operatora wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość Opłaty abonamentowej za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego, przez który Usługi hostingowe byłyby świadczone na rzecz Klienta, gdyby wykonywał on zobowiązania podjęte w Umowie w sposób właściwy.

9. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 17. Postanowienia końcowe

1. W przypadku jeżeli Umowa jest zawierana w formie pisemnej, postanowienia zawarte w Umowie, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu, zastępują niezgodne z Umową postanowienia Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO.

3. Regulamin, Dokument SLA oraz Cennik usług są dostępne na stronie internetowej Operatora.

4. Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, Dokumencie SLA oraz w Cenniku usług. W przypadku dokonania zmiany treści któregokolwiek z dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim, Operator zobowiązany jest poinformować Klienta o dokonanych zmianach na co najmniej trzydzieści dni przed datą ich wejścia w życie. Operator poinformuje Klienta o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej - w zależności od wyboru Operatora. Postanowienia nowego Regulaminu, Dokumentu SLA oraz Cennika usług wiążą druga Stronę, jeżeli nie wypowie ona umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.

5. Jeżeli konieczność dokonania zmian w Regulaminie, Dokumencie SLA lub w Cenniku usług:

a. wynika z konieczności dostosowania treści wyżej wymienionych dokumentów do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub

b. jest związana z koniecznością niezwłocznego zapobieżenia stratom lub szkodom, które mogą ponieść: Operator, Klienci lub Użytkownicy w przypadku braku dokonania natychmiastowej zmiany treści Regulaminu, Dokumentu SLA lub Cennika usług, Operator jest zwolniony z obowiązku zachowania terminu dla zawiadomienia Klientów, o którym mowa w § 17 ust. 4 Regulaminu.


Załączniki do regulaminu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

{/if}